International dog show ranking

Best in show
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6
Group 7
Group 8
Group 9
Group 10

1 =

Family Flight Fine Chanel
Breed: Bouvier des Flandres
Gender: female
Owner: Irina Mescheryakova & Aleksandr Mishin
Breeder: Irina Mescheryakova

1322
2 =

Shou Gerat Gipnoz
Breed: Afghan Hound
Gender: male
Owner: Irina Osipova, Anna Belyaevskaya
Breeder: Irina Osipova

1113
3 =

Anything But Ordinary Stellwins
Breed: Siberian Husky
Gender: female
Owner: Viktoria Rozanova
Breeder: Elena Gora-Gorovskaya

528
4 =

Chudni Medvezhonok Running To Win
Breed: Siberian Husky
Gender: male
Owner: Elena Vlasyuk
Breeder: Ekaterina Vinogradova

415
5 =

Evak's Watermark
Breed: Poodle Toy
Gender: male
Owner: Anna Stepkina & Natalia Mankova
Breeder: Natalia Mankova

393
6 =

Ambravittoriya Amadeus
Breed: Hungarian Pointing Dog (Vizsla) Short-Haired
Gender: male
Owner: Ekaterina Morunоva
Breeder: Oksana Zholik

379
7 1

Seventy Seven Prime Minister
Breed: Australian Shepherd
Gender: male
Owner: Alexey Ploshko
Breeder: Natalia Sheynina

277
8 1

Solovyev Bravy Gusar
Breed: Borzoi
Gender: male
Owner: Marina Ostrovskaya & Dmitriy Uspenskiy
Breeder: Marina Ostrovskaya

238
9 1

Gently Born Champion
Breed: Giant Schnauzer
Gender: male
Owner: Anna Vlasova
Breeder: Anna Vlasova

169
10 1

Emerald Of The North
Breed: Bloodhound
Gender: male
Owner: Nikolay Ivanov
Breeder: Annet Bartashevich

138
All rankings

Events

All events

International dog show ranking: handlers

All rankings

International dog show ranking: breeders

1 =

Irina Mescheryakova
Breed: Bouvier des Flandres
Kennel Name: Family Flight

3085
2 1

Vladimir Khromov
Breed: American Akita
Kennel Name: Lucky Star Akitas

2940
3 1

Irina Osipova
Breed: Afghan Hound
Kennel Name: Shou Gerat

2657
4 28

Oksana Zholik
Breed: Hungarian Pointing Dog (Vizsla) Short-Haired
Kennel Name: Ambravittoriya

2219
5 1

Olga Agapova
Breed: Golden Retriever
Kennel Name: Lozung

1763
All rankings

Feedback